Відділ культури

Начальник управління - Мироненко Тетяна Яківна

Адреса: 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул.

Телефон: (05154) 3-04-73

Е-mail: gok-ochakov@yandex.ru

Графік роботи

понеділок - п'ятниця з 8.00 до 17.00

перерва з 12.00 до 13.00


ГРАФІК 

особистого прийому громадян начальником відділу культури Очаківської міської ради

 Прізвище, посада  

    Адреса

 Дні прийому 

 Години прийому 

 Мироненко 

 Тетяна Яківна

 начальник 

 відділу культури

 вул.Кірова,7 

щосереди

  08.00-12.00


Наказ від 24 січня  2017 року N / 01.08./3/17  "Про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету м. Очаків на 2017 рік"
Паспорт 1
Паспорт 2
Паспорт 3
Паспорт 4
Паспорт 5


Оголошення про конкурс

на заміщення вакантних посад
 
Відділ культури Очаківської міської ради оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад:
- завідувач міської бібліотеки відділу культури Очаківської міської ради 
- директор центру культури і дозвілля відділу культури Очаківської міської ради. 
Кваліфікаційні вимоги: громадянство України, вища освіта, стаж роботи у сфері культури не менше 3-х років,  вільне володіння державною мовою та здатність за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов’язки.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: 
заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно Закону України «Про захист персональних даних»; автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості; копія паспорта громадянина України; копія ідентифікаційного коду; два рекомендаційні листи довільної форми; мотиваційний лист довільної форми; програма розвитку закладу на один і п’ять  років.
Документи приймаються до 27.06.2016 р. за адресою: м.Очаків, вул. Нікольська,7.  
 
Початок формування конкурсної комісії –  20.06.2016 р. 
Пропозиції щодо формування складу конкурсної комісії подаються до 17 червня 2016р. за адресою: м.Очаків, вул. Нікольська,7,  кабінет №28, телефон 3-04-73. 
 
Довідки за телефоном - 3-04-73
 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ культури Очаківської міської ради

 

1. Відділ культури (надалі Відділ) є самостійним відділом Очаківської міської ради , підзвітний та підконтрольний міському голові та управлінню культури обласної державної адміністрації.

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури і туризма України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями Очаківської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, прийнятими в межах його повноважень, а також  цим Положенням .

3. Основними завданнями відділу є:

- забезпечення на території Очаківської міської ради реалізації державної політики з питань охорони культурної спадщини;

- здійснення, відповідно до законодавства, державного управління і контролю у сфері музейної, бібліотечної справи, культурно-дозвільної діяльності;

- забезпечення реалізації прав громадян на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг та культурної діяльності кожного громадянина;

- сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників і їх спілок, а також закладів , організацій культурно-мистецької сфери, що діють на території Очаківської міської ради;

- створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та мистецтв, організація її матеріально-технічного забезпечення.

4. Відділ, відповідно до покладених на нього завдань:

- створює умови для розвитку професійного, музичного, театрального, хореографічного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва і самодіяльної творчості, кіно- і фотомистецтва, народної художньої творчості, культурного дозвілля населення, сприяє формуванню репертуару кінотеатрів, аматорських мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинної галереї, бібліотек, організацій виставок та розповсюдженню кращих зразків національного мистецтва;

- здійснює державний контроль за дотриманням законодавства з питань культури та мистецтва закладами, організаціями культурно-мистецької сфери;

- подає пропозиції до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Очаківської міської ради та проектів місцевого бюджету;

- сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-культурного розвитку;

- готує пропозиції щодо створення в місті сприятливих умов для розвитку інфраструктури мережі, заохочення благодійництва в культурно-мистецькій сфері і подає їх на розгляд міської ради, управління культури обласної державної адміністрації;

- розробляє проекти цільових і комплексних програм розвитку культури і мистецтв у місті і подає їх на розгляд міського голови;

- надає організаційно-методичну допомогу закладам і організаціям культурно-мистецької сфери;

- проводить фестивалі, свята, конкурси, огляди народної аматорської творчості, виставки творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва;

- сприяє збереженню та відтворенню історичного середовища міста, відродженню осередків традиційної народної творчості, художніх промислів та ремесел;

- створює сприятливі умови для розвитку і функціонування української мови в суспільному житті, збереження і розвитку етнічної, мовної і культурної самобутності національних меншин, які проживають на території міста;

- здійснює контроль за збереженням пам’яток історії та культури, що знаходяться на території міста і включені до Державного реєстру національного культурного надбання, музейного фонду і Національного архівного фонду;

- забезпечує виконання нормативно-правових актів про охорону культурної спадщини на території міської ради;

- забезпечує захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

- організовує розроблення відповідних програм охорони культурної спадщини;

- організовує підготовку і перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників закладів і організацій культурно-мистецької сфери;

- сприяє розвитку мережі та зміцненню матеріально-технічної бази закладів культури, шкіл естетичного виховання, а також, формуванню естетичних смаків населення;

- вживає заходів по зміцненню міжнародних, міжміських культурних зв’язків, відповідно до законодавства;

- сприяє роботі творчих спілок, культурних товариств, інших культурно-мистецьких організацій;

- здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни в державних закладах, організаціях культурно-мистецької сфери;

- організовує проведення мистецьких аукціонів, лотерей, виставок-продажів;

- подає управлінню культури обласної державної адміністрації, міському голові пропозиції щодо відзначення працівників відділу державними нагородами, застосовує в межах своєї компетенції інші форми морального і матеріального заохочення за досягнення у творчій, педагогічній, культурно-освітній  та виробничій діяльності;

- сприяє забезпеченню соціального захисту працівників закладів і організацій культурно-мистецької сфери;

- виконує інші функції, відповідно до покладених на нього завдань.

5. Відділ має право:

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів міської ради, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

6. Відділ під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з іншими структурними підрозділами Очаківської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

7. Відділ очолює начальник , який призначається на посаду і звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

8. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій;

- видає, в межах своєї компетенції, накази, організовує і контролює їх виконання;

- призначає на посаду та звільняє з посади працівників відділу;

-  заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу;

- затверджує Положення про структурні підрозділи і функціональні обов’язки працівників відділу;

- має право переглядати та змінювати посадові інструкції керівників структурних підрозділів за необхідністю, з метою поліпшення діяльності підвідомчих закладів культури за узгодженням з їх керівниками, приймати рішення про зміну структури, штатного розпису у межах затвердженого фонду оплати праці;

- подає на затвердження міським головою проекти кошторисів доходів і витрат, вносить пропозиції щодо граничної чисельності і фонду оплати працівників відділу;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису на утримання відділу.

9. Відділ утримується за рахунок коштів місцевого бюджету.

10. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис доходів і видатків, штатний розпис відділу затверджує міський голова.

11. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.